بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

دسته بندی ها

محصولات مشابه

شیمی دهم بازرگان تک جلدی

دسته: دهم بازدید: 196 بار وضعیت: موجود نیست

کتاب شیمی دهم واجب بازرگان تک جلدی انتشارات مبتکران

دهمی ها حتما بخوانند!

با توجه به این که منبع طرح تست برای کنمور سال 99 ، کتاب شیمی دهم ، چاپ سال 1396 است در این بنده مجبور بودم تست ها و مطالب را براساس کتاب درسی شیمی چاپ سال 1396 بیاورم. اما چون کتاب درسی شیمی دهم سال 1398 دچار چند تغییر جزئی شده و در آن برخی مطال حذف شده اند ، چنان چه دانش آموز سال دهم هستید به حل تست ها و ایستگاه های  حذف شده برای دانش آموزان سال دهم را با علامت مشخص کرده ایم.                                                                                                
فصل اول
ایستگاه های حذف شده
ایستگاه درس و نکته ی (4-1)
تست های حذف شده 
تست های 9 تا 19
فصل دوم
ایستگاه های حذف شده
ایستگاه  های درس و نکته ی 
(19-2)،(20-2)،
(21-2) و(29-2)
تست های حذف شده
تست های 89تا 99،
هم چنین تست های 175 و 176 

فصل سوم
ایستگاه های حذف شده
ایستگاه  های درس و نکته ی 
(49-3)،(52-3)،
(53-3) و(54-3)
و(55-3)
تست های حذف شده
تست های 334،333،
تست های 353تا 363،
تست های 365 تا 368 

مولف: بهمن بازرگان
بانک کتاب بيستک خريد کتاب کمک درسي را به شما پيشنهاد ميکند