بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

انتشارات جویامجد

 

آشنایی با کتاب نوبت اول، نوبت دوم و کتاب‌های کامل انتشارات جویا مجد
انتشارات جویا مجد تهران، یکی از ناشران حوزه آموزشی و کتب درسی در کشور است. انتشارات جویا مجد هدف و تمرکز خود را برای تالیف و انتشار یک منبع جامع و کامل مختص به درس ریاضی گذاشته است. کتب ریاضی انتشارات جویا مجد، کتاب هایی جامع و متناسب برای همه آموزگاران، دانش آموزان و اولیای آن هاست. برای خرید کتاب کمک درسی درس ریاضی،  می‌توانید از کتب ریاضی جویا مجد از مقطع چهارم ابتدایی تا پایه یازدهم استفاده کنید.

کتاب‌های ریاضی نوبت اول انتشارات جویا مجد
در کتاب‌های ریاضی نوبت اول انتشارات جویا مجد می‌توانید به فصول و درس‌های مشخص شده برای هر مقطع آموزشی در نوبت اول هر سال دسترسی داشته باشید. کتاب‌های ریاضی نوبت اول شامل مجموعه‌ای کامل از آزمون‌های مختلف برگزار شده در نوبت اول سال آموزشی است. در این کتاب می‌توانید ابتدا فصول و درس‌های مشخص شده را برای هر سوال به تفکیک مشاهده کنید. پس از آن ارزشیابی‌های مختلفی از سال‌های اخیر با پاسخ و بدون پاسخ درون کتاب قرار دارد. هر ارزشیابی، هدف گذاری‌ها و نشانه‌های مورد انتظار مختلفی را دنبال می‌کند که منجر به آمادگی بیشتر دانش آموزان برای امتحانات پایان نوبت اول خواهد شد. خرید کتاب کمک درسی ریاضی نوبت اول برای آموزگاران دانش آموزان و اولیای آن‌ها مناسب است و می‌توانند همراه با تدریس در مدرسه، سوالات کتاب ریاضی نوبت اول را نیز حل کنند. انواع کتاب‌های منتشر شده از سوی انتشارات جویا مجد برای ریاضی نوبت اول شامل موارد زیر است:
 
•    ریاضی نوبت اول چهارم انتشارات جویا مجد
o    فصل و درس مشخص شده هر سوال
o    5 ارزشیابی نوبت اول با پاسخ
o    3 ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ
•    ریاضی نوبت اول پنجم انتشارات جویا مجد
o    فصل و درس مشخص شده هر سوال
o    5 ارزشیابی نوبت اول با پاسخ
o    3 ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ
•    ریاضی نوبت اول ششم انتشارات جویا مجد
o    فصل و درس مشخص شده هر سوال
o    5 ارزشیابی نوبت اول با پاسخ
o    3 ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ
•    ریاضی نوبت اول هفتم انتشارات جویا مجد
o    8 آزمون نوبت اول با پاسخ
o    4 آزمون نوبت اول بدون پاسخ
o    مطابق با بارم بندی استاندارد
•    ریاضی نوبت اول هشتم انتشارات جویا مجد
o    8 آزمون نوبت اول با پاسخ
o    4 آزمون نوبت اول بدون پاسخ
o    مطابق با بارم بندی استاندارد
•    ریاضی نوبت اول نهم انتشارات جویا مجد
o    8 آزمون نوبت اول با پاسخ
o    4 آزمون نوبت اول بدون پاسخ
o    مطابق با بارم بندی استاندارد

کتاب‌های ریاضی نوبت دوم انتشارات جویا مجد
در سری کتاب‌های ریاضی نوبت دوم انتشارات جویا مجد به مانند حالت قبل می‌توانید به سوالات آزمون‌ها ارزشیابی‌ها فصول و درس‌های مشخص شده برای هر مقطع تحصیلی در نوبت دوم سال آموزشی دسترسی داشته باشید. کتاب‌های نوبت دوم می‌تواند برای کسانی مناسب باشد که به دنبال گرفتن نمرات مناسب در نوبت دوم سال آموزشی هستند. آزمون‌های برگزار شده در چند سال اخیر هر پایه تحصیلی از سوی انتشارات جویا مجد تحلیل شده و سوالات مناسب برای هر فصل و مبحث درسی به شکل تالیفی و انتخاب شده درون کتاب جای داده شده است. خرید کتاب کمک درسی ریاضی نوبت دوم می‌تواند برای آموزگاران دانش آموزان هر پایه تحصیلی و اولیای آن‌ها مناسب باشد. دانش آموزان می‌توانند با راهنمایی آموزگاران یا اولیای خود متناسب با روند آموزشی درون مدرسه به سوالات ذکر شده درون کتاب ریاضی نوبت دوم پاسخ دهند. انواع کتاب‌های منتشر شده از سوی انتشارات جویا مجد برای ریاضی نوبت دوم شامل موارد زیر است:
 
•    ریاضی نوبت دوم چهارم انتشارات جویا مجد
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    هدف های مورد انتظار از هر ارزشیابی
o    7 ارزشیابی نوبت دوم با پاسخ
o    3 ارزشیابی نوبت دوم بدون پاسخ
•    ریاضی نوبت دوم پنجم انتشارات جویا مجد
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    هدف های مورد انتظار از هر ارزشیابی
o    7 ارزشیابی نوبت دوم با پاسخ
o    3 ارزشیابی نوبت دوم بدون پاسخ
•    ریاضی نوبت دوم ششم انتشارات جویا مجد
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    هدف های مورد انتظار از هر ارزشیابی
o    7 ارزشیابی نوبت دوم با پاسخ
o    3 ارزشیابی نوبت دوم بدون پاسخ
•    ریاضی نوبت دوم هفتم انتشارات جویا مجد
o    9 آزمون نوبت دوم با پاسخ
o    آزمون های استانی از سراسر کشور
o    4 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
•    ریاضی نوبت دوم هشتم انتشارات جویا مجد
o    10 آزمون نوبت دوم با پاسخ
o    آزمون های استانی از سراسر کشور
o    3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
•    ریاضی نوبت دوم نهم انتشارات جویا مجد
o    10 آزمون نوبت دوم با پاسخ
o    آزمون های استانی از سراسر کشور
o    4 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
•    ریاضی نوبت دوم دهم انتشارات جویا مجد (ریاضی 1 - ریاضی و فیزیک و علوم تجربی)
o    مرور کتاب درسی با 15 آزمون
o    11 آزمون نوبت دوم با پاسخ
o    4 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    آزمون های پایانی از سراسر کشور
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
•    ریاضی نوبت دوم دهم انتشارات جویا مجد (ریاضی و آمار 1 - ادبیات و علوم انسانی)
o    3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    آزمون های پایانی از سراسر کشور
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    11 آزمون نوبت دوم با پاسخ
•    ریاضی نوبت دوم دهم انتشارات جویا مجد (هندسه 1 - ریاضی و فیزیک)
o    3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    آزمون های پایانی از سراسر کشور
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    11 آزمون نوبت دوم با پاسخ
•    ریاضی نوبت دوم یازدهم انتشارات جویا مجد (حسابان 1 - ریاضی و فیزیک)
o    3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    آزمون های پایانی از سراسر کشور
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    12 آزمون نوبت دوم با پاسخ
•    ریاضی نوبت دوم یازدهم انتشارات جویا مجد (آمار و احتمال - ریاضی و فیزیک)
o    3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    آزمون های پایانی از سراسر کشور
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    12 آزمون نوبت دوم با پاسخ
•    ریاضی نوبت دوم یازدهم انتشارات جویا مجد (هندسه 2 - ریاضی و فیزیک)
o    3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    آزمون های پایانی از سراسر کشور
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    11 آزمون نوبت دوم با پاسخ
•    ریاضی نوبت دوم یازدهم انتشارات جویا مجد (ریاضی 2 - علوم تجربی)
o    3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    آزمون های پایانی از سراسر کشور
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    12 آزمون نوبت دوم با پاسخ
•    ریاضی نوبت دوم یازدهم انتشارات جویا مجد (ریاضی و آمار 2 - ادبیات وعلوم انسانی)
o    3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    آزمون های پایانی از سراسر کشور
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    12 آزمون نوبت دوم با پاسخ
•    ریاضی نوبت دوم دوازدهم انتشارات جویا مجد (ریاضیات گسسته - ریاضی و فیزیک)
o    2 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    12 آزمون نوبت دوم با پاسخ
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی
•    ریاضی نوبت دوم انتشارات جویا مجد (هندسه 3 - ریاضی و فیزیک)
o    2 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    13 آزمون نوبت دوم با پاسخ
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی
•    ریاضی نوبت دوم انتشارات جویا مجد (ریاضی 3 - علوم تجربی)
o    3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    11 آزمون نوبت دوم با پاسخ
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی
•    ریاضی نوبت دوم دوازدهم انتشارات جویا مجد (ریاضی و آمار 3 - ادبیات و علوم انسانی)
o    خلاصه درس با آموزش تکمیلی
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    2 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    13 آزمون نوبت دوم با پاسخ
o    آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی
•    ریاضی نوبت دوم دوازدهم انتشارات جویا مجد (حسابان 2 - ریاضی و فیزیک)
o    فصل و درس مشخص شده هر سؤال
o    12 آزمون نوبت دوم با پاسخ
o    2 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
o    آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی
 
کتاب‌های ریاضی کامل انتشارات جویا مجد
کتاب ریاضی کامل انتشارات جویا مجد در واقع یک کتاب کمک درسی جامع و با مطالب تکمیلی گوناگون است که از صفر تا صد تمامی مباحث ریاضی هر پایه تحصیلی را شامل می‌شود. آموزگاران دانش آموزان و حتی اولیای آن‌ها نیز می‌توانند با تهیه و خرید کتاب کمک درسی ریاضی کامل در واقع تمامی مطالب آموزشی لازم را در یک بسته خلاصه و مفید داشته باشند. کتاب ریاضی کامل دارای فصل‌های خلاصه شده از دروس و البته آموزش‌های فراتر از سطح کتاب درسی برای درک و حل بهتر تمرین‌های ارائه شده در مدرسه و امتحانات آزمایشی است. کتاب ریاضی کامل با ارائه خلاصه درس پرسش‌های تمرینی زیاد و کاربردی سوالات چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی یادگیری مباحث ریاضی را با شیوه حل و مرور آسان‌تر کرده، می‌تواند باعث افزایش تجربه و سرعت عمل دانش آموزان در هرم بحث شود. انواع کتاب‌های منتشر شده از سوی انتشارات جویا مجد برای ریاضی کامل شامل موارد زیر است:
•    ریاضی کامل پایه هفتم انتشارات جویا مجد
o    آموزش همراه با مطالب تکمیلی
o    سوال های امتحانی با پاسخ
o    تمرین های ویژه بدون پاسخ
o    چهار گزینه با پاسخ تشریحی
•    ریاضی کامل پایه هشتم انتشارات جویا مجد
o    آموزش همراه با مطالب تکمیلی
o    سوال های امتحانی با پاسخ
o    تمرین های ویژه بدون پاسخ
o    چهار گزینه با پاسخ تشریحی
•    ریاضی کامل پایه نهم انتشارات جویا مجد
o    آموزش همراه با مطالب تکمیلی
o    سوال های امتحانی با پاسخ
o    تمرین های ویژه بدون پاسخ
o    چهار گزینه با پاسخ تشریحی
•    ریاضی کامل دهم انتشارات جویا مجد
o    آموزش همراه با مطالب تکمیلی
o    سوال های امتحانی با پاسخ
o    چهار گزینه با پاسخ تشریحی
o    تمرین ویژه با پاسخ تشریحی
اگر به دنبال خرید کتاب کمک درسی ریاضی نوبت اول، نوبت دوم یا کامل انتشارات جویا مجد هستید، می‌توانید به بانک کتاب آنلاین بیستک مراجعه کرده و خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهید. 
 

ریاضی دهم کامل جویا مجد
89,400 تخفیف‌

ریاضی دهم کامل جویا مجد

596,000 تومان 506,600 تومان
ریاضی هفتم کامل جویا مجد
74,400 تخفیف‌

ریاضی هفتم کامل جویا مجد

496,000 تومان 421,600 تومان
ریاضی هشتم کامل جویا مجد
74,400 تخفیف‌

ریاضی هشتم کامل جویا مجد

496,000 تومان 421,600 تومان
ریاضی نهم کامل جویا مجد
74,400 تخفیف‌

ریاضی نهم کامل جویا مجد

496,000 تومان 421,600 تومان
ریاضی دهم کامل هنرستان جویا مجد
63,000 تخفیف‌
ریاضی و آمار دهم کامل انسانی جویا مجد
52,200 تخفیف‌
ریاضی نهم نمونه جویا مجد
44,400 تخفیف‌

ریاضی نهم نمونه جویا مجد

296,000 تومان 251,600 تومان
ریاضی هفتم مدرسه جویا مجد
44,400 تخفیف‌

ریاضی هفتم مدرسه جویا مجد

296,000 تومان 251,600 تومان
ریاضی هشتم مدرسه جویا مجد
44,400 تخفیف‌

ریاضی هشتم مدرسه جویا مجد

296,000 تومان 251,600 تومان
ریاضی نهم مدرسه جویا مجد
44,400 تخفیف‌

ریاضی نهم مدرسه جویا مجد

296,000 تومان 251,600 تومان
ریاضی نهم کار جویا مجد
28,200 تخفیف‌

ریاضی نهم کار جویا مجد

188,000 تومان 159,800 تومان
ریاضی هفتم کار جویا مجد
28,200 تخفیف‌

ریاضی هفتم کار جویا مجد

188,000 تومان 159,800 تومان
ریاضی هفتم امتحانی جویا مجد
25,200 تخفیف‌

ریاضی هفتم امتحانی جویا مجد

168,000 تومان 142,800 تومان
ریاضی هشتم امتحانی جویا مجد
25,200 تخفیف‌

ریاضی هشتم امتحانی جویا مجد

168,000 تومان 142,800 تومان
ریاضی نهم امتحانی جویا مجد
25,200 تخفیف‌

ریاضی نهم امتحانی جویا مجد

168,000 تومان 142,800 تومان