بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

مقطع تحصیلی

انتشارات دانش پژوهان جوان

 

در سال 1380 تاسیس گردید و در حال حاضر با انتشار بیش از 100 عنوان کتاب  در زمینه المپیادهای علمی فعالیت می‌کند.
                                                                                صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید مصطفی حیدری یان

روش های مولکولی در زیست شناسی گیاهی دانش پژوهان جوان
6,250 تخفیف ‌
الفبای نور هندسی دانش پژوهان جوان
9,500 تخفیف ‌
المپیادهای ریاضی ایران مرحله اول جلد اول دانش پژوهان
11,250 تخفیف ‌
جلوه هایی از ترکیبیات دانش پژوهان جوان
12,500 تخفیف ‌
ستارگان متغیر از رصد تا تحلیل دانش پژوهان جوان
4,750 تخفیف ‌
الفبای نجوم کروی دانش پژوهان جوان
4,750 تخفیف ‌
مبانی نجوم جلد دوم دانش پژوهان جوان
15,250 تخفیف ‌
روش های برداری دانش پژوهان جوان
4,500 تخفیف ‌