بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک بیستک

انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

ارسال توسط : مدیر سایت / در 1400/11/20 منتشر شده است /
انجمن فرهنگی ناشران آموزشی
مقدمه اساسنامه انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با اتکال به ذات اقدس باری تعالی و با انگیزه ارتقاء سطح آگاهی و دانش و بینش عمومی به ویژه دانش آموزان و تقویت بنیه علمی و روح

انجمن فرهنگی ناشران آموزشی ایران

مدیر مسئول: دکتر امین آصفی                                     برای دریافت کد تخفیف کلیک کنید

مقدمه اساسنامه انجمن فرهنگی ناشران آموزشی
با اتکال به ذات اقدس باری تعالی و با انگیزه ارتقاء سطح آگاهی و دانش و بینش عمومی به ویژه دانش آموزان و تقویت بنیه علمی و روح
بررسی و خلاقیت آنان و به منظور ایجاد وحدت و همدلی و فراهم نمودن زمینه و بستر مناسب برای تبادل نظر بین ناشران آموزشی در
جهت اعتلای سطح کیفی و کمی تولیدات آنان و صیانت و حمایت از حقوق ناشران عضو در عرصه فرهنگ و هنر کشور، انجمن فرهنگی
ناشران بر اساس هدف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ضوابط فرهنگی حاکم بر تاسیس انجمن ها و
مراکز فرهنگی و التزام به مقررات موضوعه کشوری و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه تشکیل گردید.
فصل اول کلیات و تعاریف –
می باشد و برای اختصار در این اساسنامه انجمن نامیده میشود. – » انجمن فرهنگی ناشران آموزشی « ماده 1 نام انجمن
ماده 2 نوع انجمن که با شخصیت حقوقی مستقل و با اهداف فرهنگی و مقاصد غیر تجاری و غیر سیاسی تأسیس شده غیر انتفاعی –
است.
ماده 3 تابعیت و سرمایه انجمن ایرانی است. –
ماده 4 مدت فعالیت انجمن از تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی تا زمانی خواهد بود که مجوز انجمن مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد –
اسلامی باشد. لغو، عدم تمدید یا عدم تأیید مجوز مربوطه از سوی وزارتخانه مذکور باعث پایان مدت فعالیت انجمن خواهد شد. اداره ثبت
شرکتها پس از اخذ صورتجلسه انحلال مطابق ماده 43 اساسنامه و اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به انحلال انجمن اقدام
مینماید.
– ، ماده 5 مرکز اصلی انجمن و نشانی فعلی آن تهران، میدان انقلاب، ابتدای خیابان کارگر جنوبی، بن بست گشتاسب، پلاک 6، طبقه 3
واحد 5 و طبقه 4، واحد 7 میباشد.
ماده 6 هر گونه تغییر در محل فعالیت انجمن با تصویب مجمع عمومی پس از ارائه صورتجلسه مجمع و با اطلاع و تأیید اداره کل استان –
بلامانع و امکان پذیر خواهد بود.
ماده 7 سرمایه اولیه و دارائی و منابع درآمد انجمن به شرح زیر است: –
الف( مبلغ چهار میلیون ریال که در بدو تأسیس انجمن از سوی مؤسسان به قرار: آقای یحیی دهقانی مبلغ 1.343.333 ریال آقای علی
اکبر قاری نیت مبلغ 1.333.3333 ریال و آقای فتح الله فروغی دهکردی مبلغ 1.333.333 ریال تأمین و تسلیم شد.
تبصره: مؤسسین، کل آورده خود که به عنوان سرمایه به انجمن واگذار کرده اند و نیز کلیه حقوق و امتیازات قانونی از بابت تأسیس و ثبت
انجمن را به عنوان هبه به انجمن واگذار مینمایند و حق هر گونه ادعایی را در حال و آینده از خود سلب مینمایند.

ب( منابع تأمین مالی و درآمدهای انجمن به قرار زیر است:
وجوه نقدی و اموال منقول و غیرمنقول که از طرف موسسان و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به حساب انجمن واریز و یا واگذار شده -
و یا در آینده واگذار خواهد شد.
هدایا و کمک های بلاعوض اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از بخش خصوصی، عمومی و دولتی. -
درآمدهای حاصل از فعالیتهای انجمن با توجه به اهداف فرهنگی و مقاصد غیرتجاری. -
درآمدهای حاصل از حق عضویت و ورودیه اعضاء جدید. -
ماده 8 کلیه اموال و داراییهای انجمن به شرح ماده 7 به نام شخصیت حقوقی انجمن در دفاتر مربوط ثبت و جزو داراییها و اموال –
انجمن بوده و فقط میتوان از منافع آن صرفاً درجهت اجرای اهداف و مقاصد و موضوع فعالیت انجمن استفاده نمود و هرگونه نقل و انتقال
اموال غیرمنقول نیز بایستی با تصویب مجمع عمومی انجمن انجام پذیرد.
فصل دوم موضوع فعالیت –
ماده 9 اهداف و موضوع فعالیت انجمن به شرح زیراست: –
الف( اهداف: ارتقاء سطح کمی وکیفی کتب آموزشی به منظور اعتلای سطح آگاهیها و دانش مردم به ویژه دانشآموزان و دانشجویان
علاقمند و تلاش در جهت توسعه و گسترش آن.
ب( موضوعات:
پژوهش و مطالعه پیرامون مسائل و معضلات مربوط به تولید، چاپ و نشر کتابهای آموزشی با استفاده از نظرات اساتید، اندیشمندان و -
صاحبنظران و ارائه پیشنهادهای سازنده به دست اندرکاران مربوط.
اقدام به ایجاد تسهیلات، در تأمین لوازم و مواد مورد نیاز تولید و نشر کتاب برای اعضاء از منابع داخلی و خارجی -
تشکیل جلسات گفتگو، سخنرانی، همایش، سمینارهای ادواری و جشنوارههای فرهنگی به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل -
مختلف تولید، چاپ، نشر و سایر امور فرهنگی و حفظ و گسترش روابط سالم فرهنگی بین اعضاء.
اقدام در جهت تسهیل و تقویت مبادلات فرهنگی به ویژه مبادله کتاب در سطح داخلی و بین المللی به روشهای گوناگون از جمله ایجاد -
و برپایی نمایشگاه کتاب در داخل و خارج کشور و فراهم نمودن شرایط مناسب برای حضور فعال اعضاء در نمایشگاهها.
خرید کتاب از اعضاء و اهدای مجموعههای کتابخانهای به کتابخانههای مدارس، مساجد، تکایا و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به ویژه -
در مناطق محروم و در مناسبتهای مختلف و مراسم مرتبط با آنها و تشویق و ترغیب افراد خیر و نیکوکار برای تأسیس کتابخانه در نقاط
نیازمند کشور.
ایجاد بانک اطلاعاتی در تمام ابعاد آموزشی و خدمات وابسته و تبادل اطلاعات و تجربیات به منظور افزایش دانش فنی و مهارتهای -
حرفهای ناشران آموزشی.
تشویق اعضاء به تولید مشترک و انتشار جزوات و کتابهای مناسب و برتر و ارتقاء سطح کیفی کتابهای منتشره و اعتلای فرهنگی نشر -
و کتابخوانی و تلاش در زمینه توزیع مطلوب اینگونه کتابها در همه نقاط کشور.
انتخاب و معرفی کتابهای برتر و اهداء جوایز به ناشران، نویسندگان، تصویرگران برای خلق و تولید آثار بهتر. -
ایجاد صندوق حمایت و تعاون غیرصنفی برای اعضاء و انجام فعالیتهای فرهنگی و ارائه خدمات مرتبط با اهداف موضوع فعالیت برای -
تقویت بنیه مالی و کارآیی صندوق.
اقدام به تشکیل دورههای کوتاه مدت آزاد فرهنگی مورد نیاز اعضاء در زمینه تولید و چاپ و نشر و کلیه خدمات وابسته به منظور بالا -
بردن اطلاعات و آگاهیهای آنان و ارائه روش های بهتر.
تهیه، گردآوری، ترجمه و چاپ و نشر و توزیع جزوه، مقاله، کتاب و اقدام به تأسیس و تجهیز چاپخانه با اخذ مجوز لازم. -
انجام فعالیت های تبلیغی فرهنگی، تهیه و تکثیر نوار، سی دی و نرم افزارهای چندرسانهای آموزشی و توزیع آن. -
برقراری ارتباط با دیگر مراکز و انجمنهای فرهنگی و تبادل خدمات و کالای فرهنگی و ایجاد ارتباط با اساتید و صاحبنظران امور -
فرهنگی و تبادل آثار و اطلاعات و سایر فعالیت های مجاز فرهنگی در جهت ارتقاء بینش و آگاهی های اعضاء و خدمت به فرهنگ کشور به
ویژه اعتلای کیفی و کمی کتاب های آموزشی.
انجمن پس از اخذ مجوز فعالیتهای خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیأت رسیدگی مجاز به انجام فعالیتهای مزبور می -
باشد.
ماده 13 به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیتهای فرهنگی پیش بینی شده در اساسنامه، انجمن میتواند با رعایت مقررات مربوط –
به اقدامات و عملیات زیر مبادرت نماید:
تهیه و تامین مواد و کالای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار کار و تلاش به منظور تأمین هزینههای انجمن. -
سرمایهگذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارآیی و تواناییهای انجمن. -
انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع سالانه. -
کوشش برای تامین تسهیلات اعتباری و تحصیل وام یا اعتبار از بانکها و اشخاص و مؤسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به -
اشخاص.

قبول نمایندگی و اعطای آن به اشخاص حقوقی و حقیقی در موضوع اهداف و فعالیت انجمن. -
ماده 11 کلیه فعالیتها و اقدامات انجمن باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای –
عالی فرهنگی و هماهنگ با برنامههای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد.
ماده 12 هرگونه تغییر در موضوع و اهداف انجمن باید قبل از ثبت تغییرات، با اطلاع و تأیید دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز –
فرهنگی انجام پذیرد.
ماده 13 هرگاه انجام و اجرای برنامهها و فعالیتهای انجمن با وظایف و اختیارات برخی از سازمانها، موسسات دولتی، وزارتخانهها و –
نهادهای انقلابی ارتباط داشته باشد، قبل از انجام و اجرای آن نسبت به کسب مجوز از مراکز ذکر شده ذیربط اقدام خواهد شد.

نشانی:
میدان انقلاب ، ابتدای کارگر جنوبی ، بن بست گشتاسب ، پلاک ۶ ، طبقه سوم ، واحد ۵

کد پستی: ۱۳۱۴۶۱۳۴۴۶
تلفن :
 ۶۶۹۷۸۸۲۱ 

۶۶۹۵۵۱۰۰

۶۶۹۵۵۱۰۱ 

دورنگار :
۶۶۹۷۹۳۴۹

کانال تلگرام انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

https://t.me/anjomannasheranamozeshi