بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

فیزیک دهم ریاضی پرسمان گاج

دسته: دهم پرسمان گاج کد کالا: 1330 بازدید: 2,929 بار وضعیت: موجود نیست

مولف: امیر حسن محمدپور 1400 انتشارات گاج

بخشی از کتاب : دانشمندان برای توصیف پدیده ها از مدل ها قانون ها و نظریه های فیزیکی استفاده می کنند که همواره ثابت و معتبر نیستند و در طول زمان ممکن است تغییر کنند به عنوان مثال نظریه اتمی که از اوایل قرن 19 تا اواسط قرن 20 پنج بار تغییر کرد.
قانون فیزیکی : دامنه وسیعی از پدیده های فیزیک را توصیف می کند و یا رابطه بین برخی از کمیت ها را توصیف می کند، مانند قوانین نیوتون و یا قانون اسنل – دکارت که رابطه بین مسیر نور در محیط های شفاف و جنس محیط های شفاف را بیان می کند. در بیان قانون ها معمولا از گزاره های کلی و در عین حال مختصر استفاده می شود.
اصل فیزیکی : برای توصیف دامنه محدودتری از پدیده های فیزیکی که عمومیت کم تری دارند ، اغلب از اصطلاح اصل استفاده می شود،مانند اصل پاسکال که برای شاره های ساکن و محصور، در مبحث فشار معتبر است و یا اصل فرما که در بیان مسیر حرکت نور در محیط های مختلف استفاده می شود.
مدل سازی : فرآیندی است که طی آن یک پدیه فیزیکی را آن قدر ساده و آرمانی می کنند تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود به مثال حرکت توپ توجه کنید، حرکت واقعی توپ گلف پرتاب شده در هوا : چرخش توپ به دور خود در حین حرکت در هوا تغییر شتاب گرانشی و وزن توپ با تغییر ارتفاع توپ از مرکز زمین، کره کامل نبودن توپ، اثر مقاومت هوا بر حرکت توپ و ...
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی فیزیک دهم ریاضی و فیزیک پرسمان انتشارات گاج را پیشنهاد می کند.
مولف : مهندس امیرحسن محمد پور