بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

جمع بندی فارسی کنکور خیلی سبز

دسته: جمع بندی کنکور خیلی سبز کد کالا: 37 بازدید: 2,494 بار وضعیت: موجود نیست

مولفان: عباس براری و مریم ایراندوست ویژه کنکور 1401 جمع بندی فارسی انتشارات خیلی سبز

عنوان: خرید کتاب جمع بندی فارسی جامع انتشارات خیلی سبز
کتاب جمع بندی فارسی جامع از مجموعه کتاب‌های انتشارات خیلی سبز می باشد که در بخش ابتدایی کتاب‌ آمده است وابسته های پیشین و پسین ۱. در عبارت در سال‌های اخیر چیزی که بیش از همه بر روند تحقیقات تاثیر گذاشته منابع رایانه‌ای است تا جایی که این منابع یکی از مهمترین منابع تحقیق است رایانه می تواند همه اطلاعات مربوط به منابع تحقیق را در کمترین حجم هر موقع بخواهیم در اختیار ما بگذارد چند وابسته پیشین وجود دارد الف. سه ب. چهار ج. پنج د. شش ۲. در کدام جمله وابسته پیشین اسم شاخص نامیده می‌شود الف. استاد ما اسامی همه دانشجویان را می دانست ب. عموی احمد خانه خود را به استاد دانشگاه فروخت ج. کدخدای ده برای ادای توضیحات به پاسگاه رفت د. ستوان محمدی فرماندهی عملیات را به عهده گرفت ۳. در متن زیر چند وابسته پسین وجود دارد با بازنویسی می توانیم متون ادبی گذشته را به زبان امروزی در آوریم و عناصر کهنه آنها را تغییر دهیم و واژه های مهجور آن‌ها را به تعابیر آشنا تبدیل کنیم و از این راه مفاهیم دقیق آنها را به نسل امروز منتقل سازیم الف. نه ب. ده ج. یازده د. دوازده ۴. در عبارت شاعر با قواعد عروض و قافیه و در چارچوب سنت ها و روش ها در فرهنگ ایرانی دو ساخت تازه را بر ساخت های آوایی فارسی افزوده و از این رهگذر اثری ادبی آفریده است که می‌توان در آن سخن منظوم نام نهاد چند وابسته پسین وجود دارد الف. هشت ب. نه ج. ده د. یازده ۵. وابسته وابسته در کدام مصراع مضاف الیه مضاف الیه نیست الف. باید که نشان در میخانه بپرسید ب. اسرار دل سوخته پیدا نتوان کرد ج. پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد د. بی می طلب آب رخ از ما نتوان کرد ۶. در عبارت بعد از دو ساعت انتظار گفتند به میدان آمده است نزدیک خانه کدخدا زمین بزرگی بود سید رضا پهلوان ده که از میزان تسلط خود بر حریف آگاه بود بعد از متر کردن زمین با گام هایش به مبارزه شتافت به ترتیب بدل متمم اسم شاخص و ممیز کدام است الف. زمین بزرگی گام هایش سید متر ب. پهلوان ده مبارزه کدخدا ساعت ج. زمین میزان کدخدا متر کردن د. پهلوان ده حریف خرید ساعت ۷. در متن زیر چند صفت مضاف الیه وجود دارد این روایت را از زبان انسان های ناشناس نقش شده است شاید بتوان گفت گونه‌های شعر عامیانه بازتاب ذهن جمعی افراد یک جامعه است که برای ارائه دستور شیوه زندگی و شناساندن ارزشهای اجتماعی به اعضای جامعه بشری پدید می آیند الف. چهار ب. پنج ج. شش د. هفت ۸. در متن زیر چند ترکیب وصفی وجود دارد این شاعر برجسته ترین چهره ادبی قرن نوزدهم فرانسه است برخی داستان‌های وی به زبان فارسی ترجمه شده است تا سال‌های آخر عمر مورد احترام و ستایش عام بود الف. پنج ب. هفت ج. شش د. هشت ۹. در عبارت از همان اوایل قرن دوم هجری عده‌ای معدود از مردان هنر و و نگارگر به خلق آثار تمثیلی و حماسی و مضامین مربوط به شرح دلاوری و فداکاری شهدای کربلا به شکل ابتدایی آن پرداختند و به دنبال این حرکت واژه های شبیه خوانی و تعزیه و غم نامه های مذهبی در ادب فارسی راه یافت چند صفت وجود دارد الف. یازده ب. دوازده ج‌. سیزده د. چهارده ۱۰. در عبارت نویسنده با استفاده از داستان رستم و اسفندیار و گنجاندن اصطلاحات امروزی در آن نوشته را از حالت شناخته شده‌ آن خارج کرده است این بیان غیرمتعارف و خنده دار و هر نوشته‌ای از این گروه نوعی نقد اجتماعی محسوب می‌شود و تاثیر آن در همان زمان به نحوی بارز نمودار خواهد شد به ترتیب چند صفت پیشین و پسین وجود دارد الف. چهار و شش ب. سه و هفت ج. چهار و پنج د. سه و شش ۱۱. در کدام عبارت واژه ای وجود دارد که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید به این دوره منتقل شده است الف. در دل سنگ کثیف جواهر معادن و فلزات بیافریند ب. فیل در زیر بر گستوان مانند حصار پولادین پوییدن گرفت ج. اگر خواهی که جان از تو دریغ ندارند تو نان از ایشان دریغ مدار د. بهرام تیری به میان دو چشمش اندر زد چنانکه تا سوفار در سر فیل شد بانک کتاب بیستک شما را به خواندن این کتاب دعوت می‌کند بیستک کتاب امکان خرید اینترنتی کتاب های کمک درسی و کتاب‌های عمومی رمان و داستان را با تخفیف و ارسال رایگان فراهم می‌سازد معمولاً هیچ گزینه ای در کنار کیفیت کالای یک فروشگاه به جز تخفیف نمی‌تواند سیلی از مشتریان را به سوی خود به راه بیاندازد به خصوص اگر این تخفیف‌ها مربوط به فعالیت خرید و فروش کتاب کمک درسی و کنکوری باشد که نیاز مبرم این روزهای پایانی سال برای بچه های کنکوری است در چنین وضعیتی نقش پررنگ بانک کتاب های همچون بانک کتاب بیستک بسیار نمایان می‌شود بانک کتاب بیستک با تخفیف های فراوان و تنوع محصولات در جهت ایجاد آرامش برای دانش آموزان و  کنکوری های عزیز شرایط ویژه رقم زده است