بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

دسته بندی ها

محصولات مشابه

امنیت اجتماعی در مدیریت شهری و کشوری قلم علم

دسته: عمومی پزشکی بازدید: 76 بار وضعیت: موجود است
55,000 تومان

کتاب امنیت اجتماعی در مدیریت شهری و کشوری انتشارات قلم علم

گزینه‌های در دسترس

معنای لغوی امنیت
امنیت مصدر جعلی یا صناعی از ریشه(ا م ن) است؛ این واژه در لغت به معنای ضد خوف و ترس آمده است، به این معنی 
که فردی که در جایگاه ایمن گشته است ترس و وحشت را از بین برده و اضطراب خویش را به آرامش و اطمینان مبدل
 نموده است
راغب اصفهانی در مورد اصل معنای این ریشه آورده است : امن در اصل به معنای آرامش خاطر و آرامش نفس و از بین 
رفتن بیم و هراس است
بنابراین معنای این ریشه شامل دو بُعد ایجابی و سلبی است از یکسو آرامش و فکری و روحی و سوی دیگر فقدان خوف دلهره
 و نگرانی که موجب سلب آرامش و اطمینان است
لغت پژوه معاصر مرحوم مصطفوی نیز می‌گوید:
اصل واحد در این ماده عبارت از : امن، آرامش، بر طرف شدن ترس و وحشت و اضطراب است
بنابراین در معنای لغوی امنیت می توان گفت : امنیت، رهایی از تشویش، اضطراب، نااطمینانی و مخاطرات است با این 
تعریف بخش اعظم رفتارهای فردی گروهی و اجتماعی، صیغه ایی امنیتی پیدا می کند چون هیچ رفتاری فارغ از مخاطره 
و قدری تشویش نیست و اطمینان مطلق میسر است چون رفتار و اراده انسانها قابل کنترل کامل نیست و نه مطلوب؛ 
چرا که اطمینان و امنیت مطلق پویایی را از جامعه گرفته و علم و تحقیق را تعطیل می کند
بانک کتاب بیستک خرید آنلاین کتاب امنیت اجتماعی در مدیریت شهری و کشوری انتشارات قلم علم را به شما توصیه 
می کند
مولف : سید محمد قدمگاهی