بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

منطق و فلسفه پایه انسانی آبی قلم چی

دسته: جامع کنکور قلم چی کد کالا: 577 بازدید: 673 بار وضعیت: موجود نیست

گروه مولفان انتشارات قلم چی

منطق و فلسفه کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم درسنامه ملاک برتری انسان ملاکی که همواره در طول تاریخ برای برتری انسان تکرار شده و عمومیت یافته قدرت تفکر و اندیشه است که معمولاً در کتابهای منطقی و فلسفی از آن به نطق یاد می‌کنند نکته مقصود از نطق در اینجا تفکر و تعقل است که در سخن گفتن تجلی می یابد و نه خود سخن گفتن دلیل اینکه ارسطوئیان کسانی که مبانی اصلی فلسفه اصل ارسطو را پذیرفتند گفته اند انسان حیوان ناطق است نشان دادن جایگاه رفیع اندیشه در ساختار وجود انسان است نکته ارسطو را معلم اول نیز می نامند منطق رابطه آن با تفکر انسان وجود ما آمیخته‌ای از جسم و روح است که فعالیت هر کدام از آنها هدفدار و قانونمند است مهمترین فعالیت روح انسان تفکر قواعد حاکم بر دنیای تفکر منطق انسانها ذاتاً موجودات متفکری هستند و نقش دانش منطق بهره برداری بهتر از این فرایند طبیعی است علم منطق دانشی که طرز کار ذهن را در عمل تفکر تشریح می کند تا انسان یا آگاهی از طرز کار ذهن بهتر از آن استفاده نماید فواید منطق آشنایی با طرز کار ذهن و تسریع و بهبود تفکر جلوگیری از بروز برخی اشتباهات فکری نکته منطق از ذات انسان سرچشمه می‌گیرد و هیچ‌کس ابداع کننده آن نیست همانطور که هیچ کس ابداع کننده طرز کار قلب نمی باشد ارسطو طرز کار خدادادی ذهن را کشف و مدون نمود و بنابراین ارسطو کاشف و مدون قواعد منطق است نه مبدع و طراح آن چگونه تعریف می کنیم اقسام علم و تفکر فکر کردن ذاتی انسان است بنابراین از او جدا نمی گردد و وابسته به اراده او نیست اما می‌توان درباره مسائل و موضوعات مورد تفکر اراده و اندیشه کرد تفکر برای رسیدن به دانش و شناخت از انسان با فکر کردن به شناخت های جدید می رسد و علم خود را توسعه می دهد اقسام علم علم به دو دسته تصور و تصدیق تقسیم می شود تصور می توانیم بپرسیم مفهوم مورد تصور چیست و چه معنایی دارد به واقعی یا تخیلی بودن آن مفهوم کاری نداریم درباره ارتباط آن با سایر موجودات سخن می گوییم مثال تصور ما از مثلث دایره انسان و غیره تصدیق در آن حکم و قضاوت وجود دارد که نام دیگر آن قضیه یا جمله است مثال جهان طبیعت در حال تغییر است انسان حیوان ناطق است و غیره نکته این تقسیم بندی نخستین بار توسط فارابی بیان شد و اقسام تفکر انسان برای رسیدن به تصور و تصدیق های جدید باید تفکر کند و اقسام تفکر تعریف ی که انسان برای رسیدن به چیستی یک مفهوم و یک تصور انجام می‌دهد استدلال کاری که انسان برای رسیدن به یک تصدیق جدید انجام می‌دهد هدف منطق نشان دادن شیوه درست اندیشیدن یعنی درست تعریف کردن و درست استدلال کردن است تعریف برای آنکه یک مفهوم را به دیگری بشناسانیم دو راه داریم نمونه خارجی و مصداق آن را به مخاطب نشان می دهیم مانند نشان دادن میزان آسیب به کسی که با این مفاهیم آشنایی ندارد با استفاده از قواعد تفکر و به کمک مفاهیمی که قبلاً شناخته است مخاطب را نسبت به آن مفهوم آگاه می سازیم این عمل همان تعریف است مانند شناساندن مفهوم مستطیل به وسیله مفاهیم شکل چهار ضلع و غیره عمل تعریف اختصاص به مرحله خاصی از زندگی ندارد بلکه تا آخر عمر از این توانایی ذهنی استفاده می‌شود دروازه ورود به هر علم آشنایی و تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مخصوص به آن علم است معرفی مفهومی که میخواهیم آن را تعریف کنیم