بانک کتاب بیستک - فروش کتاب های کمک درسی

بیستک

پیشنهاد بیستک کتاب

محصولات مشابه

سه سطحی ادبیات فارسی یازدهم قلم چی

دسته: سه سطحی قلم چی کد کالا: 618 بازدید: 2,689 بار وضعیت: موجود نیست

گروه مولفان 1401 انتشارات قلم چی

عنوان: خرید کتاب سه سطحی فارسی یازدهم انتشارات قلم چی
 کتاب سه سطحی فارسی یازدهم از مجموعه کتاب های انتشارات قلم چی می باشد که در بخش ابتدایی کتاب این چنین آمده است. در این کتاب سوالات هر درس به صورت مبحثی تنظیم شده است. بنابراین شما عزیزان می توانید سوالات این کتاب را به دو شیوه تمرین کنید درس محور که در هر مرحله تمام سوالات یک درس را پاسخ دهید مبحثی که در هرمرحله سوالات یک مبحث لغت و املا آرایه و تاریخ ادبیات دستور زبان مفهوم را پاسخ دهید. ۱. معانی واژه کدام گزینه تماماً درست نیست ۱. غیب پنهان نهان از چشم عالمی که خداوند فرشتگان و... در آن قرار دارند ۲. حمیت و غیرت جوانمردی جانب داری ۳. قوت رزق روزانه خوراک غذا ۴. دون همت کوتاه همت دارای طبع پست کوتاه اندیشه. ۲. آثار فرهاد و شیرین و بهارستان به ترتیب از چه کسانی هستند ۱. نظامی گنجوی و جامی ۲. نظامی گنجوی و اوحدی ۳. وحشی بافقی و جامی ۴. وحشی بافقی و اوحدی  ۳. در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد اگر به خلاف آن کاری افتد کرم و همیت و شهامت او را سرزنش نگردد و با سعادت شهادت او را ثواب مجاهدت فراهم آید پس خویشتن بر گردن ماهی خوار افکند و حلق او محکم بیفشرد ۱. یک ۲. دو ۳. سه ۴. چهار. ۴. واژه های ننگ اقبال حمیت گران به ترتیب چه معنایی دارند ۱. آبرو خوشبختی مردانگی سبک ۲. بدنامی روی آوردن جوان مردی سبک ۳. حرمت خوش بختی غیرت سنگین ۴. بی‌آبرویی نیک بختی شرک سنگین. ۵. در کدام گزینه معنی تمام واژه ها درست است ۱. جیب جبین توقیع امضا کردن فرمان ماندن متحیر شدن ۲. خیر خیر سریع شوریده رنگ آشفته حال صنع آفریده ۳. همت سعی توفیق سازگار گردانیدن قرین یاری ۴. دغل مکر سور جشن زایل شدن افزایش یافتن. ۶. در کدام گزینه فعل مجهول به کار رفته است  ۱. به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود ۲. مثال دات تا هزار هزار درم به مستحقان دهند شکر این را و نبشته آمد ۳. این چه رفت با بونصر بگفتم سخت شاد شد ۴. ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت و سوری و شادی به آن بسیاری تیره شد. ۷. کدام مفهوم از عبارت بونصر را بگوی که زرهاست که پدر ما از غزو هندوستان آورده است و بتان زرین شکسته و گداخته پاره کرده و حلال تر مال هاست و در هر سفری ما را از این بیارند تا صدقه ای که خواهیم کرد حلال بی شبهت باشد از این فرماییم دریافت می شود ۱. افتخار به فتوحات جنگی ایرانیان و تامین هزینه های سفر از مال حلال ۲. تاکید به غنائم جنگی سلطان محمود و سفرهای زیاد امیرمسعود ۳. اشاره به کشورگشایی سلطان محمود و بذل و بخشش فراوان سلطان مسعود ۴. بیان دیدگاه سلطان مسعود در مورد حلال بودن غنائم جنگی و افتخار به صدقه دادن از مال حلال. ۸. کدام گزینه از مفهوم عبارت این صلت فخر است پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است حساب این نتوانم داد و نگویم که مرا سخت دربایست نیست اما چون به آنچه دارم و اندک است قانعم وزر و وبال این چه به کار آید بر نمی آید ۱. استرداد صله به دلیل خرسندی به کم از دنیا۲. استرداد صله به علت عدم نیاز به آن ۳. قبول صله با سپاسگزاری از امیر و استرداد آن ۴. اظهار سرفرازی به قبول صله و برگرداندنش به علت تردید در حلال بودن است. ۹. در عبارت امیر بر کران رود هیرمند رفت با خدم و حشم و نریمان و مطربان خیمه ها و شراع ها زده بودند ناگاه آب نیرو کرده بود آن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد بانگ هزاهز و قریو برخواست ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت و صور و شادی ای به آن بسیاری تیره شد چند غلط املایی وجود دارد ۱. یک ۲. دو ۳‌. سه ۴. چهار. ۱۰. معنای کدام عبارت در مقابل آن نادرست آمده است ۱. امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید. امیر که از مرگ نجات یافته بود وارد خیمه شد و لباسهایش را عوض کرد ۲. این دبیر کافی به نشاط قلم در نهاد تا نزدیک نماز پیشین از این مهمات فارغ شده بود. این نویسنده لایق با شادمانی دست از کار کشید زیرا کارهای مهم را تا نزدیک نماز ظهر انجام داده بود ۳. تا خویشتن را ضیعتکی حلال خرند و فراخ تر بتوانند زیست. تا زمین زراعتی کوچکی برای خود بخرند و بتوانند راحت تر زندگی کنند ۴. مرا سخت دربایست نیست وزر و وبال این چه به کار آید. به آنها نیازی ندارم و زیر بار گناه و عذاب آن نمی‌روم.بانک کتاب بيستک شما را به خواندن اين کتاب دعوت ميکند. بيستک کتاب امکان خريد اينترنتي کتاب‌ کمک درسي و کتاب هاي عمومي رمان و داستان را با تخفيف و ارسال رايگان فراهم مي‌سازد. معمولا هيچ گزينه‌اي در کنار کيفيت کالاي اجناس يک فروشگاه به جز تخفيف، نمي‌تواند سيلي از مشتريان را به سوي خود به راه بياندازد؛ به‌خصوص اگر اين تخفيف مربوط به فعاليت خريد و فروش کتاب‌کمک درسي و کنکوري باشد که نياز مبرم اين ماه‌هاي پاياني سال براي بچه‌هاي کنکوري است. در چنين وضعيتي نقش پُررنگ بانک کتاب‌هايي همچون بانک کتاب بيستک، بسيار نمايان مي‌شود. بانک کتاب بيستک با تخفيف‌هاي فراوان و تنوع محصولات در جهت ايجاد آرامش براي دانش‌آموزان و کنکوري‌هاي عزيز شرايط ويژه‌رقم زده است.