فروش اینترنتی کتاب‌های کمک درسی - بیستک کتاب

بانک کتاب بیستک - ارسال رایگان کتاب‌های کمک درسی

محصولات مشابه

پیشنهاد بیستک کتاب

دو قرن سکوت نشر جاویدان

دسته: ادبیات و داستانی کد کالا: 11857 بازدید: 21 بار وضعیت: موجود است
85,000 تومان

نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب انتشارات جاویدان

گزینه‌های در دسترس

عنوان: خرید کتاب دو قرن سکوت انتشارات جاویدان 
کتاب دو قرن سکوت اثری فاخر از دکتر عبدالحسین زرین کوب میباشد. این کتاب از مجموعه کتاب های انتشارات جاویدان می باشد. در بخش ابتدایی کتاب آمده است: در آن روزگاران که هیبت و شکوه دولت ساسانی سرداران و امپراتوران روم را در پشت دروازه‌های قسطنطنیه به بیم و هراس می افکند. عربان نیز مانند سایر مردم انیران روی نیاز به درگاه خسروان ایران می‌آورند و در بارگاه کسرا چون نیازمندان و درماندگان می‌آمدند و گشادکار خویش را از آنان می طلبیدند. پیش ازین نیز به درگاه شهریاران ایران جز از در فرمانبرداری در نیامده بودند. پیش از اسکندر بیابان عرب در زمره سرزمین هایی بود که به داریوش شاهنشاه ایران تعلق داشت. از آن پس نیز سران و پیران قوم بر درگاه پادشاهان ایران در شمار پرستاران و فرمانداران بودند. در دوره‌ای که شاپور ذوالاکتاف هنوز از مادر نزاده بود برخی از آنها به بحرین و کناره‌های دریای فارس به غارت آمده بودند. اما چنانکه در تاریخ ها آورده اند وقتی شاپور بزاد برآمد آنها را ادب کرد و به جای خویش نشاند. دد درگاه یزدگرد اول بزرگان حیره چون دست نشاندگان و گماشتگان ایران به شمار می‌آمدند و در روزگار نوشیروان تازیان سرزمین هاماوران نیز مثل تازیانه حیره خراجگزار و دست نشانده ایران بودند. بادیه های ریگزار بی آب نجدوتهامه را دیگر آنقدر و محل نبود که حکومت و سپاه ایران را به خویشتن کشاند. زیرا در این بیابان های بی آب هولناک خیال انگیز از کشت و ورز و بازار و کالا هیچ نشان نبود و جز مشتی عرب گرسنه و برهنه که چون غولان و دیوان همه جا بر سر اندکی آب و مشتی سبزه با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند از آدمی نیز در آنجا کس اثر نمی دید. جز آن بیابانهای هولناک هراس انگیز بی آب و گیاه که به رنج گرفتند و نگه داشتن نمی ارزید. دیگر هر جا از سرزمین تازیان ارجی و بهایی داشت اگر از آن روم نبود در زیر نگین ایران بود. و عربان که در این حدود سکونت داشتند بارگاه خسروان را در مدائن کعبه نیاز و قبله مراد خویش می شمردند. در قصه ها هست که از شاعران عرب نیز کسانی چون اعشی به درگاه خسرو می آمدن و ستایش شاهنشاه مال و نعمت و فخر و شرف به دست می آوردند. در آن روزها خود این اندیشه هم که روزی تخت و تاج و ملک و گاه خسروان دست فرسود عنوان بی نام و نشان گردد و کسانیکه به بندگی و فرمانبرداری ایرانیان به خود میبالیدند روزی تخت و دیهیم شاهان و ملک و گاه خسروان را چون بازیچه‌ای بی ارج و بها به کام به هوس زیر و زبر کنند هرگز به خاطر کس نمی رسید. اما درست در همین روزگاران که ضعف معنوی و روحانی نیروی ظاهری و جسمانی دولت ساسانی را از درون می خورد و می کاست نیروی معنوی بزرگ و بالنده از درون ریگزارهای قفر و هولناک بیابان عرب پدید آمد و اندک اندک بالید و فزونی یافت تا سرانجام شکوه و قدرت کسانی که پنجه در پنجه روم میزدند و به زور بازو پنجه ی آنان را می تافتند دستخوش تازیان گشت. جزیره خشک و بی آب و گیاه عرب با آن هوای گرم و سوزانی که همه جا جز در جاهای کوهستانی آن هست البته برای زیستن مردم جایی مناسب نبود از این رو بود که از دیرباز تمدن و فرهنگ در آنجا جلوه یی نکرده بود و گذشته از پاره‌ای نقاط که از آب و گیاه  بهره داشت یا جاهایی که بر سر راه تجارت واقع بود. در سراسر این بیابان فراخ زندگی شهرنشینی هیچ جا رونق نیافته بود. گذشته از نواحی کوهستانی جنوب که از یمن تا عمان امتداد داشت در کناره های بادی مجاور شام و بین النهرین نیز از قدیم شهرهای کوچک می بود که اعراب در آن سکونت میداشتند. شهرهایی مانند مکه و یثرب و طائف و دومه الجندل نیز جنبه بازرگانی داشت و بر سر راه تجارت بود. باقی این سرزمین پهناور جز ریگ های تفته و بیابانهای فراخ چیزی نداشت و اگر گاه چشمه یی کوچک از خاک می جوشید و سبزی‌ه ای پدید می آمد عرب بیابان نشین با شترها و چادرهای خویش همان جا فرود می آمد. زندگی این خانه به دوشان بیابانگرد البته به غارت و تطاول بسته بود و در سراسر صحرا قانون جز زور و شمشیر نبود. عربان که از دیرباز در چنین سرزمینی می‌زیست ناچار مردمی وحشی گونه و حریص و مادی می بودند. جز آزمندی و سودپرستی هیچ چیز در خاطر آن ها نمی گنجید. هرگز از آنچه مادی و محسوس است فراتر نمی رفتند و جز به آنچه شهوات پست انسانی را راضی می‌کند نمی اندیشیدند. از افکار اخلاقی آنچه بدان می نازیدند مروت بود و آن نیز جزء خودبینی و کینه جویی نبود. شجاعت و آزادگی که در داستان‌ها به آنها نسبت داده اند همان در غارتگری و انتقام جویی به کار می‌رفت تنها زن و شراب و جنگ بود که در زندگی بدان دل می بستند. از اینها که می‌گذشت دیگر هیچ توجه و عنایتی به عالم معنی نمی داشتند. آداب و رسوم زندگی شهری را به هیچ وجه نمی توانستند بپذیرند. در غارت ها و چپاولی هایی که احیانا بر شهرهای مجاور می کردند همه جا با خود ویرانی و فساد می بردند از وحشی خویی و درنده طبعی بسا که به قول این خلدون سنگی را از بن عمارت بر می‌کندند تا زیر دیگ بگذارند یا آنکه تیر سقف را بیرون می کشیدند تا زیر خیمه نصب کنند. این فرمانروایان صحرا که از تمدن و فرهنگ بی‌بهره بوده اند در دوره‌ای که تمدن های بزرگ دنیای قدیم شکوه و عظمت تمام داشته است اگر جز قتل و غارت و رهزنی کاری داشته اند. حفظ راه های بازرگانی و بدرقه کاروان های تجاری بوده است. بنابراین هرچند استیلا برین صحرا های فراخ بی آب و گیاه آنقدر نداشته است که دولت‌های بزرگ قدیم چون مصر و بابل و ایران و روم بدان چشم طمع بدوزند اما برای حفظ جان قافله های تجارتی هم از دیرباز کشور گشایان قدیم این فرمانروایان صحرا را به خدمت خویش می گرفته اند‌. در تاریخ ها هست که وقتی کمبوجیه پادشاه هخامنشی لشکر به مصر برد اعراب را واداشت که در بادیه برای سپاه او آب تهیه کنند و در برخی از جنگ هایی که ایرانیان با یونانی‌ها کرده اند نیز اعراب جزوه سپاه ایران به شمار می آمده اند. بدین‌گونه در روزگاران کهن عرب را شأنی و قدری نبود. شهری و تمدنی نداشت و محیط زندگی او نیز پیدایش هیچ نظام و تهذیبی را اقتضا نمی کرد. معهذا اگر در کناره های این بیابان فراخ شهری و واحه یی بود از برکت تربیت و تمدن روم یا ایران بود چنان که نزاع و رقابت مستمری که همواره بین ایران و روم در کار بود دولت‌های غسان و حیره را پدید آورد. غسان در کنار بادیه شام بود و دولت روم ان را در برابر ایران علم کرده بود. حکومت ایران نیز دولت حیره را در کنار بادیه عراق به وجود آورده بود. تا هم در آن حدود از اصطکاک مستقیم دو دولت جلوگیری کند و هم در جنگ با روم مددکار ایران باشد. اما نفوذ ایران بر عرب منحصر به عمارت حیره نبود از همه قبایل و طوایف گردنکشان و بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساسانی روی نیاز می آوردند. گذشته از این ها یمن نیز از روزگار انوشیروان دست نشانده ایران بود مطالعه در تاریخ حیره و یمن نشان می‌دهد که ایرانیان در آن روزگاران عرب را به هیچ نمی گرفتند و هرگز از جانب آنها هیچ اندیشه ای نداشته اند.
بانک کتاب بیستک شما را به خواندن این کتاب دعوت میکند. بانک کتاب بیستک امکان خرید اینترنتی کتاب‌های مختلف را با ۲۰ تا ۵۰ درصد تخفیف و ارسال رایگان فراهم می‌سازد. معمولا هیچ گزینه‌ای در کنار کیفیت کالای اجناس یک فروشگاه به جز تخفیف، نمی‌تواند سیلی از مشتریان را به سوی خود به راه بیاندازد؛ به‌خصوص اگر این تخفیف مربوط به فعالیت خرید و فروش کتاب‌های کمک درسی و کنکوری باشد که نیاز مبرم این ماه‌های پایانی سال برای بچه‌های کنکوری است. در چنین وضعیتی نقش پُررنگ بانک کتاب‌هایی همچون بانک کتاب بیستک، بسیار نمایان می‌شود. بانک کتاب بیستک با تخفیف‌های فراوان و تنوع محصولات در جهت ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و کنکوری‌های عزیز در شرایط ویژه‌ی روزهای پایانی پاییز، زمستان خوبی را برای دانش‌آموزان عزیز رقم زده است.